Blog
13
03
2019

Po co plan treningowy w bieganiu?

Po co plan treningowy w bieganiu?

  .

Bieganie jest dyscypliną sportu / rekreacji opartą na podstawowej formie ruchu, która sprawia, że już sama regularność i racjonalne podejście powoduje, że uzyskujemy progresje treningowe. Zatem po co biegać z planem?, co zyskamy więcej mając plan?  Czy jeśli biegamy sportowo, to czy nie wystarczy plan z książki/forum?

Odpowiedzi na te pytania należy oprzeć na najważniejszych cechach planowanego treningu biegowego według ORMAsystem:


Bezpieczeństwo treningu biegowego

 .

Trenując z planem treningowym ORMAsystem mamy pewność, że występujące obciążenia treningu biegowego są adekwatne do posiadanego wytrenowania, czyli trening z jednej strony staje się bezpieczny, a z drugiej strony stymulujący w sposób optymalny. Trening optymalnie stymulujący, to taki, który powoduje rozwój organizmu z zachowaniem wszystkich prawidłowości fizjologicznych.

Często w bieganiu można się spotkać z sytuacją, w której osoba początkująca po wstępnym okresie treningu zwiększa znacznie obciążenia, gdyż czuje że jest w stanie je wykonać. W konsekwencji proces treningowy się zatrzymuje, gdyż przeciążony organizm nie rozwija się. Mamy tu do czynienia z treningiem na zmęczeniu. Analogiczna sytuacja występuje tez u zawodowców, którzy dążąc do łamania kolejnych barier nie są w stanie prawidłowo wydozować obciążeń, gdyż subiektywnie chcą jak najlepiej/najwięcej  trenować.

Obiektywne dopasowanie obciążeń jest gwarancją prawidłowego rozwoju oraz zachowania bezpieczeństwa na każdym poziomie wytrenowania. Dlatego na bazie naszego doświadczenia wprowadziliśmy system rejestracji obciążen ORMAsystem, który umożliwia świadome budowanie bodźca treningowego, a przez to sprawia, że trening według programów ORMAsystem jest prawidłowy i bezpieczny.

 

Ryc. 1,  Adekwatny przyrost obciążeń w cyklach treningowych. 


Pewność treningu i dopasowanie

  .

Częstym dylematem biegacza jest prawidłowe rozplanowanie obciążeń w sensie akcentów ciągłych i interwałowych dopasowanych do dystansu startowego, wytrenowania i przede wszystkim do posiadanego czasu na trening. Ponadto prawidłowe ustalenie progów fizjologicznych dla treningu na tętnie, czy przedziałów tempa. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązań treningowych jest nieskończona ilość, a wybranie konkretnej strategii podlega pod szereg uwarunkowań zarówno tych metodycznych, jak i indywidualnych. Dlatego wybierając ORMAsystem uzyskuje się konkretną, zgodną metodycznie strategię, która dodatkowo jest indywidualizowana, czyli dopasowywana do konkretnej osoby (prawidłowo ustalone strefy tętna, tempa itd.). Dzięki temu mamy pewność, że strategia ta jest optymalna. Ponadto dzięki opiece trenerskiej wszelkie niezbędne modyfikacje są tak wprowadzane, aby wykorzystać to, co się wytrenowało i w pełni dążyć do ustalonych celów. Program treningowy ORMAsystem daje pewność prawidłowego treningu biegowego, a przez to oszczędza czas na testowaniu różnych systemów biegowych.

.

Ryc. 2 i 3, Prawidłowe strefy tętna oraz strategia pracy interwałowej i ciągłej w treningu.

 


Ciągłość treningu

  .

Ważnym elementem skutecznego treningu biegowego jest na pewno jego dopasowanie do odbiorcy oraz ciągłość, czyli to, że na każdym etapie rozwoju formy nasz trening biegowy będzie dopasowany, czyli będziemy mieli możliwość realizacji stymulującego i bezpiecznego treningu. Programy ORMAsystem są tak napisane, że zachowane są wszelkie zasady stopniowania obciążenia, a unikatowy system obciążeń ORMAsystem daje możliwość sterowania treningiem gwarantujący dopasowanie i efektywny trening przed wiele lat.

 

Ryc. 4 i 5, Zazębianie się obciążeń treningowych między sezonami


Zatem dlaczego warto wykorzystać w bieganiu programy ORMAsystem?

  .

Gdyż są to programy, które poprzez zgodność metodyczną i indywidualnie dopasowane zapewniają bezpieczny i dopasowany trening biegowy, a dzięki temu pewność, że poświęcony na trening czas jest w pełni prawidłowo wykorzystywany. Ponadto jeśli programy są wzbogacone o dodatkowe aktywności uzupełniające trening biegowy, to są one tak zaplanowane aby wzajemnie się uzupełniały, czyli aby wspomagały trening biegowy (np.: trening na siłowni wzmacniające mięsnie grzbietu).

.

Ryc 6, Prawidłowe połączenie dyscyplin uzupełniających z bieganiem


Jak wygląda program ORMAsystem dla biegacza

  .

Program Treningowy ORMAsystem to kompleksowy 12miesięczny program treningowy, który podzielony jest na 4 cykle trwające po 3 miesiące (minimalny czas współpracy 3 miesiące). Każdy cykl wzajemnie się uzupełnia z kolejnym tworząc skuteczny system treningów w sezonie. Po zakończeniu sezonu możesz nadal kontynuować efektywny treningi wybierając kolejny program o wyższych obciążeniach lub innym rozkładzie treningów wykorzystujący to co wytrenowałeś.

Wybierając Program Treningowy ORMAsystem zawsze otrzymujesz 1 cykl całego programu. Następny cykl otrzymujesz na 2 tygodnie przed zakończeniem aktualnie realizowanego (jeśli kontynuujesz współpracę. Każdy etap rozpoczyna się i kończy testami biegowymi, tak abyś widział swoje postępy, a także abyśmy mogli, w ramach konsultacji, doradzić ewentualne modyfikacje. Taka procedura realizacji zapewnia zawsze dopasowany trening biegowy.

Należy też dodać, że program dopasowany jest również do etapu w sezonie, co jest ważne dla startujących biegaczy. W procesie indywidualizacji zapewnione jest, aby charakter treningów odpowiadał zgodności metodycznej do czasu np.: startowego w sezonie.

Jak wygląda cykl programu ORMAsystem

Cykle w naszym programie są szczegółowo opisane z zachowaniem tej samej fory zapisu, co ma ułatwić wzajemną współpracę. Każdy cykl składa się z następujących rozdziałów:

  1. Informacje o programie – ogólny opis wybranego programu z przedstawieniem graficznym obciążeń w poszczególnych cyklach z zaznaczeniem aktualnego cyklu. Dzięki temu wiesz jakiego etapu dotyczy otrzymany program.
  2. Objaśnienia do programu – to szczegółowy opis jak czytać program oraz jak korzystać z konsultacji.
  3. Objaśnienia do treningów – to przedstawienie systemu zapisu treningów biegowych, czyli jakie skróty są wykorzystywane. Nasz system zapisu treningów jest od wielu lat identyczny, dlatego po zapoznaniu się z nim będziesz mógł łatwo czytać nasze programy.
  4. Testy – jest to rozdział, w którym szczegółowo opisane są testy, występujące w programie.
  5. Plan treningowy – to rozdział, w którym szczegółowo opisujemy realizowany cykl, jego cele oraz obciążenia uwzględniające proces indywidualizacji. W dalszej części przedstawiamy harmonogram tygodniowy cyklu (z podaniem tygodni testowych, startowych itd.). Następnie opisujemy proponowany rozkład treningów w tygodniu oraz bardzo dokładne opisy każdego treningu biegowego i uzupełniającego (jeśli występje). Jeśli dany trening, oprócz zastosowania naszego systemu zapisu, będzie wymagał dalszego wyjaśnienia, to pod tym treningiem jest ono zamieszczone.

.

Ryc. 7, Przykładowa strona rozdziału plan treningowy dla biegacza 

6. Materiały pomocnicze – to rozdział z tabelami, które ułatwią rejestrowanie przebiegu treningu. Tabele zawierają zakodowane te same treningi, co opisane w planie treningowym. Dzięki temu idąc na trening nie musisz zabierać całego planu z sobą (wystarczy tabele, aby właściwie wykonać trening i zarejestrować jego przebieg). W rozdziale tym są również tabele do testów.

Ryc. 8, Przykładowa strona rozdziału materiały pomocnicze dla biegacza

7. Wytyczne dietetyczne i suplementacja – w rozdziale tym przedstawione są indywidualne wytyczne dietetyczne oraz zalecana suplementacja uwzględniająca charakter danego cyklu.

.

Ryc. 9, Przykładowa strona rozdziału wytyczne dietetyczne i suplementacja dla biegacza

8. Dodatki – to ostatni rozdział cyklu programu, w którym zazwyczaj znajdują się zdjęcia do ćwiczeń lub inne formy obrazujące wykonanie danego ćwiczenia.

.

Sposób prezentowania cyklu jest formą stałą, umożliwiającą przedstawienie w sposób dostępny nawet najbardziej złożonych metodycznie koncepcji treningowych.

.

Jak wyglądają konsultacje programu ORMAsystem

Każdy efektywny proces treningowy wymaga możliwości konsultacji dlatego ze specjalistami. Dlatego trenując z nami również otrzymujesz konsultacje, które mogą mieć formę:

  1. Konsultacji poprzez e-mail – konsultacje te są nieograniczone. W ramach tych konsultacji możliwe jest wprowadzanie drobnych modyfikacji do programu. Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sposobu wykonania ćwiczeń, a także inne pytania związane z realizowanym procesem treningowym.
  2. Konsultacje telefoniczne – konsultacje są ograniczone do 1 rozmowy w tygodniu. Wymagane jest, aby poprzez drogę mailową umówić się na rozmowę z naszym trenerem. Dzięki temu nasz trener będzie mógł się do tej rozmowy przygotować (sprawdzić korespondencję, ewentualne wprowadzone modyfikacje, czy wyniki testów).

Programy Treningowe ORMAsystem wraz z Konsultacjami to efektywna praca trenerska, czyli Twój skuteczny i bezpieczny trening biegowy.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply